నమో పాలసీ!

namo policy

రైతుల సమస్యలపై మాట్లాడం, వినం, కనీసం వారిని చూడం!

 

                                                             – నమో పాలసీ!

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?