రామకృష్ణ పరమహంస

రాజీ పడకూడదు!

“గమ్యం స్థిరంగా ఉండాలి. ప్రయత్నంలో రాజీ పడకూడదు. అప్పుడే విజయం సిద్ధిస్తుంది.”          – రామకృష్ణ పరమహంస  

రాజీ పడకూడదు! Read More »