కన్‌ఫ్యూషియస్‌ బోధనలు

Confucius

“ఆలోచన లేకుండా అధ్యయనం చేయడం పరమదండగ.

అధ్యయనం చేయకుండా ఊరికే ఆలోచించడం శుద్ధ దండగ.”

 

                                      – కన్‌ఫ్యూషియస్‌

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?