ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నాను?

Why am I doing this?
“ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నాను?
దీని వల్ల కలిగే ఫలితమేమిటి?
ఇందులో విజయం సాధించగలనా?
ఈ మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోకుండా ఏ పనీ మొదలుపెట్టకూడదు.”

 

  – కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?