చదువు ఇచ్చే ఫలాలు తీయగా ఉంటాయ్‌!

socrates quotes

“చదువుకోవడం అనేది చేదుగా ఉంటుంది.

కానీ ఇది ఇచ్చే ఫలాలు ఎప్పుడూ తీయగా ఉంటాయి.”

 

           – సోక్రటీస్‌

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?