Investment psychology

Investment psychology

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తున్న, చేయాలనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ, తప్పనిసరిగా Investment Psychology గురించి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని, సంపదను సృష్టించుకోగలుగుతారు. # Investment psychology # మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ కొన్ని బలమైన అభిప్రాయాలు, నమ్మకాలు ఉంటాయి. వాటిని అనుసరించే కొన్ని Bias (పక్షపాత వైఖరులు) కూడా ఉంటాయి. వాస్తవానికి ఈ Bias మనకే తీవ్ర నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. Investment Bias: సాధారణంగా మనం మన స్వంత అభిప్రాయాలను  చాలా బలంగా నమ్ముతూ …

Investment psychology Read More »