ఉగాది పచ్చడి.. చిత్తడి!

ఉగాది పచ్చడి.. చిత్తడి!

“ఉగాది పచ్చడి.. చిత్తడి!” – N. Santosh