ఈ రాయి ధరిస్తే అంతా శుభం.

ఈ రాయి ధరిస్తే అంతా శుభం!

“ఈ రాయి ధరిస్తే అంతా శుభం!”      – N. Santosh