Swami Vivekananda Quotes

swami Vivekananda quotes

“ఆత్మ విశ్వాసం కలిగి ఉండండి. గొప్ప విశ్వాసాల నుండే మహత్తర కార్యాలు సాధించబడతాయి.”

                                             – స్వామి వివేకానంద

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?