ఒకే ధ్యేయంతో కృషి చేస్తే విజయం తప్పదు!

try hard

“ఒకే ధ్యేయంతో కృషి చేస్తే,

నేడు కాకపోయినా,

రేపయినా విజయం తప్పదు.”

  – స్వామి వివేకానంద

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?