మిత్రమా! శ్రద్ధగా పనిచేయాలి!

Sri Krishna's teachings

“శ్రద్ధగా పనిచేయకుండా

ఎవరూ మంచి ఫలితాన్ని పొందలేరు.”

   – శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?