నిరీక్షణ..

wait for lover

నీ కోసమే ఈ అన్వేషణ…

నీ కోసమే ఈ నిరీక్షణ…

యదలో పొంగే ఆనందానికి…

మదిలో ఉప్పొంగే దుఃఖానికి…

పెదవి చాటున మౌనానికి…

గుండె మాటున భావానికి…

రేపటి స్వప్నానికి…

నేటి సత్యానికి…

క్షణక్షణం… ప్రతిక్షణం… నీవే సాక్ష్యం…

ఈ జీవితం ఓ కాగితం…

ప్రేమతో నువ్వు చేసిన సంతకం…

క్షణాలు కరిగిపోతున్నాయి…

గంటలు గడిచిపోతున్నాయి…

రోజులు యుగాల్లా గడుస్తున్నాయి…

కానీ నీ జ్ఞాపకాలే ఊపిరిగా…

నీ ఆశలే ఆయువుగా…

నువ్వే నా సర్వంగా… బతికేస్తున్నా…

ఎందుకో తెలుసా… నిన్ను చూసేందుకే….

నీ కోసమే ఈ అన్వేషణ…

నీ కోసమే ఈ నిరీక్షణ…

                           

                    – యుగ (కె.ఎం.కె)

ఇదీ చూడండి: మీరు అనుకున్నది ఎప్పుడైనా జరిగిందా?

ఇదీ చూడండి: ఏమిటి ఈ ‘మనిషి’ బ్రతుకు?

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?