ముందు జాగ్రత్తగా రెండు మాస్కులు పెట్టానోయ్!

Carefully two masks Petanoy before!

“ముందు జాగ్రత్తగా రెండు మాస్కులు పెట్టానోయ్!”

     – అయ్యప్ప

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?