కృషిని నమ్ముకొని పైకి ఎదుగు!

Believe in hard work and rise to the top!

“అదృష్టంపై ఆశ పెట్టుకోకు

దురదృష్టమని బాధపడిపోకు

కృషిని నమ్ముకొని పైకి ఎదుగు.”

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?